Musikteori

Notlära

När man vill skriva ner musik – så att den kan läsas och spelas av andra – använder man sig av så kallad notskrift.

Notsystem

För att skriva ner en melodi, utgår vi från notsystemet med fem parallella linjer .

G- klav

En klav är en ”nyckel”. G-klaven låser upp och visar var G ligger på systemet.

Stamtonerna

I västerländsk musik har vi sju stamtoner, A B C D E F G (A….) som är de vita tangenterna på pianot.

C-dur skala

Om du spelar på det vita tangenterna och börjar på C och spelar upp till nästa C (oktav, åtta toner) så är det en C-dur skala. (Skala = trappa.) C:et du börjar på ligger under notsystemet och har en sk hjälplinje.

F-klav

F-klav visar var tonen F ligger. används för toner i det lägre, basigare registret. Det blir annars många hjälplinjer om man använder G-klav.

Notvärden

I musik så klingar toner olika lång tid. Hur långt de klingar noteras med hjälp av något som kallas notvärden. Ett notvärde har alltid en längd som förhåller sig till ett grundvärde – en så kallad puls.

Pauser

Pauser är också viktig i musiken.
Helpausen -hänger
Halvpaus – ”halmhatt”, ligger på linje
Fjärdedelspaus
Åttondelspaus – med en ”svans”
Sextondelspaus – två ”svansar”

Taktarter

För att skapa ordning och struktur i alla dessa pulsslag som musiken innehåller, så delar man in dem i grupper med ett antal pulsslag i varje grupp. Dessa grupper kallas  takter.Takt delas med lodrätt taktstreck.

Taktart berättar hur många pulsslag takten innehåller. I exemplet ovan står det 4/4 dels takt -fyra fjärdedels takt. Varje takt har fyra pulsslag av fjärdedelar. Men det kan vara olika notvärden och pauser i takten, som bildar en rytm. Matematiskt ska de tillsammans vara lika med fyra fjärdedelar, t.ex en helnot….

Fler taktarter

Taktarter är som mattebråk med täljare och nämnare. I täljaren (tak, ovan) anger hur många per takt. Nämnaren (nederdel) anger vilket notvärde.
6/8 – Sex åttondelsnoter per takt.
C – Common Time, den vanliga 4/4 taktarten.

Hela och halva tonsteg.

Det finns svarta tangenter mellan vissa av de vita tangenterna. Det gör att det inte är riktigt samma ”avstånd” mellan stamtonerna. Avstånd mellan olika toner kallas helt tonsteg och halvt tonsteg

Svarta höjda, # tecken

Står det ett #-förtecken framför noten lägger man till ändelsen -iss till stamtonen. Ett höjt C, C# uttalas ciss.
I notskrift står #-förtecknet framför noten.

Svart sänkta, b tecken.

Står det ett b-förtecken framför noten lägger man till ändelsen -ess till stamtonen, med några undantag. Stamtonen D med ett b-förtecken blir Db, Dess. Sänkt E, Eb uttalas Ess.
Gb= gess, Ab= Ass, Bb= Bess.
I notskrift står b-förtecknet framför noten.

Tempo

Hur fort ska man spela? Anges ofta i BPM = Beats Per Minute (slag i minuten) som man kan hitta rätt med en metronom. Ofta står det i början på stycken en relativ angivelse på Italienska som t.ex. Andante som betyder lugnt gående.

Kompendium–>
Rytm notation –>
Rytmläsning 1–> 1/4, 1/8 noter
Rytmläsning 2–> 1/2, 1/4, 1/8 noter
Rytmläsning 3–> 1/2, 1/4, not/paus, 1/8
Rytmläsning 4–> 1/2, 1/4, not/paus, 1/8
Rytmläsning 4/4 vs 3/4–>
Rytmläsning 5–> +1/16
Taktart –> 3/4
Taktart –> 3/4 Gaelic
Taktart –> 3/4 Romantic
Taktart –> 3/4 vs 4/4
Taktart –> 6/8
Taktart -Barcarolle –> 6/8
Taktart -Pacman –> 6/8
Taktart –> 12/8
Rytm läsning –> Medelsvårt, 1/16 figurer
Synkoper–>
Höst övning -Svårare–>
Run, boy, run- de Woodkid–>
Back to School Percussion –> 1/4, 1/8

Testa dina kunskaper på Tonnamn–>
Testa dina kunskaper på tonnamn 2–>

Grieg- I Bergakungens sal–> 1/2, 1/4, 1/8
Passacaglia for Harp and Rhythm stick–>
Rhythm Builder No1–>
The Rhythm Challenge–>
Bach Badiniere– –> 1/16 figurer
3/4 takt–>
Handutmaningen–>
Kodaly – Carmina Burana–>Cours C’Amours

DUETTER


Dog vs Cat –> jazzy duett
Humas vs Zombies Duett: 1/16
Crayon vs Markers –> duett
Avenger
Peanut vs Butter –> Rytmduett:
Pirates vs Sea Monsters duett

TESTA DIG

Tonernas Namn–>
Noterna–>
Not Memory 1–>
Not Memory 2–>
Notläsning i 1:a oktaven–>
Dra noterna rätt–>
Pauser–>
Taktarter–>
Rytmövning -Komponera dina egna takter–>

Gratis Notskrivningsprogram -Notflight–>
Musiktermer–>
Att läsa noter–>

Puls, rytm, takt -övning 1-4 -Prezi –>
Lista över musikaliska former, stilar och genrer –>
TEST Rytm 4 hörn –>