Musik i Åk 7-9

Musik i Åk 7-9 ligger under den här fliken. Det är i Åk 9 som betyg sätts slutgiltigt.

SYFTE
 • Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang.
 • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som meningsbärande uttrycksform och kommunikationsmedel.
 • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i eget musicerande och i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former.

Centralt Innehåll MUSIK 7-9 Lgr22

Centralt Innehåll (Lgr22)

Musik Åk 7-9

MUSICERANDE OCH MUSIKSKAPANDE
 • Sång, melodispel och ackompanjemang med genretypiska musikaliska uttryck, unisont och i stämmor.
 • Rytmisk och melodisk improvisation med röst, rörelse och instrument med utgångspunkt i musikaliska byggstenar.
 • Komposition i olika genrer, t.ex. visor, ljudkompositioner och låtar.
 • Gestaltning och kommunikation av musikaliska tankar och idéer i kombination med andra uttrycksformer.
Musikens verktyg
 • Rösten och hur den kan varieras och användas musikaliskt för vokala uttryck inom olika genrer och ensembletyper.
 • Ackord- melodi-, bas- och slagverksinstrument samt digitala verktyg för musicerande och musikskapande.
 • Röstvård och hörselvård.
 • Musikaliska byggstenar: puls, rytm, tempo, taktarter, klang, tonhöjd, dynamik, fraser, perioder, musikalisk form och ackord.
 • Musiksymboler, grafisk notation, ackordbeteckningar och grundläggande notkännedom.
Musikens sammanhang och funktioner
 • Musikens påverkan och betydelse för människa och samhälle. Musikens funktion för att uttrycka identitet, normer och grupptillhörighet i olika kulturer och sociala sammanhang.
 • Hur musik används som meningsskapande uttrycksform i olika medier, t.ex. i film och spel.
 • Rättigheter och skyldigheter vid bruk av musik i olika sammanhang.
 • Musikinstrumentens funktioner och uttryck i olika genrer och sammanhang.
 • Musikaliska karaktärsdrag i konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika tidsperioder. Framväxten av olika genrer samt några centrala tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av Åk 9

 • Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med viss säkerhet. Dessutom anpassar eleven sitt musicerande i huvudsak till det musikaliska sammanhanget och musikens karaktär.
 • Genom musikaliskt skapande uttrycker eleven idéer och tankar på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven komponerar musik som har en i huvudsak fungerande form och karaktäristisk stil.
 • Eleven urskiljer och jämför musikaliska karaktärsdrag i musik från olika tidsperioder och genrer med viss säkerhet. Dessutom uttrycker eleven viss förståelse för musikens innehåll, funktion och betydelse i olika sammanhang.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av Åk 9

 • Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med relativt god säkerhet. Dessutom anpassar eleven sitt musicerande i väl till det musikaliska sammanhanget och musikens karaktär.
 • Genom musikaliskt skapande uttrycker eleven idéer och tankar på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven komponerar musik som har en i huvudsak fungerande form och karaktäristisk stil.
 • Eleven urskiljer och jämför musikaliska karaktärsdrag i musik från olika tidsperioder och genrer med relativt god säkerhet. Dessutom uttrycker eleven relativt god förståelse för musikens innehåll, funktion och betydelse i olika sammanhang.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av Åk 9

 • Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med god säkerhet. Dessutom anpassar eleven sitt musicerande i mycket väl till det musikaliska sammanhanget och musikens karaktär.
 • Genom musikaliskt skapande uttrycker eleven idéer och tankar på ett i väl fungerande sätt. Eleven komponerar musik som har en i väl fungerande form och karaktäristisk stil.
 • Eleven urskiljer och jämför musikaliska karaktärsdrag i musik från olika tidsperioder och genrer med god säkerhet. Dessutom uttrycker eleven god förståelse för musikens innehåll, funktion och betydelse i olika sammanhang.

Att spela ett instrument utvecklar hjärnan–>