Musik Åk 4-6

Här är lite info om vad vi gör i Musik i Åk 4-6. Det är i Åk 6 som betyg sätts.

SYFTE
 • Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang.
 • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som meningsbärande uttrycksform och kommunikationsmedel.
 • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i eget musicerande och i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former.

Centralt Innehåll MUSIK 4-6 Lgr22

Centralt Innehåll (Lgr22)

Musik Åk 4-6

MUSICERANDE OCH MUSIKSKAPANDE
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i olika genrer, unisont och i stämmor.
 • Imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument med utgångspunkt i musikaliska byggstenar.
 • Komposition med utgångspunkt i musikaliska byggstenar.
 • Gestaltning och kommunikation att musicera och genom att kombinera musik med andra uttrycksformer.
Musikens verktyg
 • Rösten och hur den kan varieras och användas musikaliskt i olika vokala uttryck, t.ex. sång, jojk och rap.
 • Ackord- melodi-, bas- och slagverksinstrument samt digitala verktyg för musicerande och musikskapande.
 • Röstvård och hörselvård vid musikaliska aktiviteter i olika miljöer.
 • Musikaliska byggstenar: puls, rytm, tempo, taktarter, klang, tonhöjd, dynamik, fraser, perioder, musikalisk form och ackord.
 • Musiksymboler, grafisk notation, ackordbeteckningar och grundläggande notkännedom.
Musikens sammanhang och funktioner
 • Musikens påverkan och betydelse för människa och samhälle. Hur musik kan uppfattas och användas i vardagliga och högtidliga sammanhang.
 • Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika uttrycksformer kan samspela.
 • Musikinstrumentens funktioner i olika ensemble- och orkestertyper.
 • Musikaliska karaktärsdrag i konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer.

Mer konkret…

Åk 4-6 ska du få lära dig:

 • Sånger inom olika stilar och tidsperioder
 • Att utveckla din förmåga att hålla rätt takt och rytm
 • Om hur du kan/bör använda din röst
 • Om hur man läser musikens språk. i form av ord, noter och andra symboler

Undervisning

I Åk. 4-6 lägger vi tonvikten på gemensam sång och rytm. Du kommer att få lära dig genom att:

 • Sjunga och musicera tillsammans
 • Använda din röst och några slagverksinstrument för att skapa rytm och takt
 • Tillsammans prata om och lära oss några ord och symboler man använder sig av i musik
 • Lyssna på musik/sång/rytmer
 • Använda uppvärmningsövningar och lära oss om rösten

I Åk. 5 bygger vi på med teori, samtal och analys av musik.
I Åk. 6 tränar vi på ackordspel, melodispel och att skapa musik.

I Åk 6 får du betyg.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av Åk 6

 • Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med viss säkerhet. Dessutom anpassar eleven sitt musicerande i huvudsak till det musikaliska sammanhanget och musikens karaktär.
 • Genom musikaliskt skapande uttrycker eleven idéer och tankar på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven komponerar musikaliska uttryck som har en i huvudsak fungerande form.
 • Eleven urskiljer och ger med viss säkerhet exempel på instrument och musikaliska karaktärsdrag i olika typer av musik.
 • Dessutom uttrycker eleven viss förståelse för musikens innehåll, funktion och betydelse i något sammanhang.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av Åk 6

 • Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med relativt god säkerhet. Dessutom anpassar eleven sitt musicerande i väl till det musikaliska sammanhanget och musikens karaktär.
 • Genom musikaliskt skapande uttrycker eleven idéer och tankar på ett i fungerande sätt. Eleven komponerar musikaliska uttryck som har en i fungerande form.
 • Eleven urskiljer och ger med relativt god säkerhet exempel på instrument och musikaliska karaktärsdrag i olika typer av musik.
 • Dessutom uttrycker eleven relativt god förståelse för musikens innehåll, funktion och betydelse i något sammanhang.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av Åk 6

 • Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med god säkerhet. Dessutom anpassar eleven sitt musicerande i mycket väl till det musikaliska sammanhanget och musikens karaktär.
 • Genom musikaliskt skapande uttrycker eleven idéer och tankar på ett i väl fungerande sätt. Eleven komponerar musikaliska uttryck som har en i väl fungerande form.
 • Eleven urskiljer och ger med god säkerhet exempel på instrument och musikaliska karaktärsdrag i olika typer av musik.
 • Dessutom uttrycker eleven god förståelse för musikens innehåll, funktion och betydelse i något sammanhang.